Blog > Komentarze do wpisu

PODZIAŁ SCHODÓW, RODZAJE KLATEK SCHODOWYCH I SCHODÓW.


147 Schody są częścią budowli złożoną z: biegów (pochylnia ze stopniami ), spoczników (podestów).
Klasyfikacja schodów ze względu na:
Kąt nachylenia        łagodne do 30; normalne 31 – 36; strome 37 – 45; drabiniaste 45 – 75; drabiny 75 – 90;
Materiał:             drewniane, kamienne, betonowe, żelbetowe, metalowe, ceramiczne,
Położenie:            Wewnętrzne, zewnętrzne, terenowe,
Kierunek wchodzenia        Lewoskrętne, prawoskrętne
Kształt w rzucie poziomym
a)jednokierunkowe jednobiegowe
b)jednokierunkowe dwubiegowe
c)jednobiegowe zabiegowe
d)dwubiegowe
e)dwubiegowe z płytą spocznikową
f)jednobiegowe kręcone
g)łamane
h)powrotne
i)wachlarzowe
j)spiralne
Konstrukcje biegów schodowych
z biegami wspornikowymi
ze stopniami wolnopodpartymi na belkach policzkowych
z biegami płytowymi opartymi na belkach spocznikowych

148 ZASADY DOBIERANIA WYMIARÓW SCHODÓW I KLATEK SCHODOWYCH
Wymiary stponi powinny być dostosowane do wielkości stopy ludzkiej i długości kroku
2h + s = 0,60 ¸ 0,65 m.
s-szer stopnia
h- wys stopnia

W przypadku stopni zabiegowych szer stopnia w najwęższym miejscu nie powinna być mniejsza niż: w bud jednorodzinnych i dwukondygnacyjnych – 10 cm, w bud mieszkalnych dwu- i wielorodzinnych - 12 cm

BIEGI. Długość biegu zależy od liczby stopni, wygodny bieg liczy 10 – 12 stopni. Schody w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi nie powinny mieć w jednym biegu więcej niż 18 stopni. W schodach wewnętrznych nie należy również stosować biegów zawierających mniej niż 3 stopnie, gdyż są one niewygodne i można łatwo potknąć się na nich. Szerokość biegu powinna wynosić co najmniej w domkach jednorodzinnych i mieszkaniach dwukondygnacyjnych 0,7m. W bud z pomieszczeniami przemysłowymi – 1,2m. W zakładach lecznictwa zamkniętego - 1,4 m., w pozostałych obiektach 1,0 m.
SPOCZNIKI. Międzypiętrowe mają zwykle szer równą szer biegu, spoczniki piętrowe powinny mieć szer o ok. 0,2m. Większą od szer użytkowej biegu.
BALUSTRADY Biegi i spoczniki od strony nie ograniczonej ścianami powinny mieć balustrady z pochwytami, gdy szer biegu wynosi więcej niż 1,5m. Należy stosować pochwyt także od strony ściany. Wysokość balustrady zależy od szer duszy i powinna wynosić 0,9m. jeśli dusza jest nie większa niż 0,2m. i 1,1m gdy przestrzeń ta (dusza) przekracza 0,2m., a także w bud szkolnych niezależnie od szer duszy. Wysokość przejścia pod biegami i spocznikami mierzona w świetle powinna wynosić co najmniej 2m

149 DROGI EWAKUACYJNE I ROZMIESZCZENIE KLATEK SCHODOWYCH.
Jako najmniejszą szerokość użytkową biegów schodów ewakuacyjnych przyjmuje się 1,2m. największą 2,4m.; gdy z obliczeń wypadają schody szersze niż2,4m. najeży gęściej rozstawić klatki schodowe.
ROZMIESZCZENIE SCHODÓW W BUDYNKU. Konieczność szybkiej ewakuacji ludzi z budynku (np. podczas pożaru), ograniczona długość drogi, jaką musi przebyć człowiek od drzwi wejściowych pomieszczenia do najbliższego spocznika klatki schodowej lub do wyjścia na zewnątrz na parterze. Te odległości decyduję o rozmieszczeniu klatek schodowych w budynkach. W bud mieszkalnych, socjalnych itp. długość dojścia do klatki schodowej od drzwi wyjściowych z najdalej położonego pomieszczenia nie powinna przekraczać 45m. w przypadku możliwości dojścia tylko do jednej klatki schodowej dopuszczalne odległości są krótsze, niż gdy istnieje połączenie z dwiema klatkami i wynoszą 10 lub 20m. W bud wysokich długość dojścia ewakuacyjnego nie może przekraczać 10m. przy jednym dojściu i 30m. przy większej liczbie dojść.
150 PODZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA SCHODÓW ZE WZGLĘDU NA KONSTRUKCJĘ
Podstawowymi elementami nośnymi w konstrukcji schodów są belki lub płyty, które mogą opierać się na ścianach albo na słupach.
W zależności od rodzaju elementów nośnych rozróżnia się schody:
a)belkowe; b) płytowe; c) belkowo-płytowe
Schody belkowe
Ze wzgl na sposób zamocowania stopni dzielą się na:
Wspornikowe, których każdy stopień jest niezależną belką utwierdzoną w ścianie nośnej
Dwuwspornikowe, w których stopnie każdego biegu opierają się na belce umieszczonej pod nimi w środku rozpiętości, zwanej belką policzkową
Jednoprzęsłowe (wolno podparte lub zamocowane) oparte na ścianach, na ścianie i belce policzkowej lub na dwóch belkach policzkowych [ drewno, metal, kamień, żelbet ]
Schody płytowe
Schody te składają się z płyty biegowej i płyty spocznikowej, przy czym bieg może być:
Płytą wspornikową osadzoną w ścianie nośnej
Płytą wolno podpartą na płytach spocznikowych
Połączony w jednolity element z płytami spocznikowymi – tworzą razem płytę jednoprzęsłową załamaną (wolno podpartą lub zamocowaną w poprzecznych ścianach klatki schodowej) [ żelbet ]
Schody belkowo- płytowe
Składają się z płyt i belek (żeber) najczęściej połączonych ze sobą w jeden monolit. Rozróżnia się schody z belkami spocznikowymi oraz z belkami spocznikowymi i policzkowymi. W pierwszym wypadku belki służą do oparcia spoczników i biegów, w drugim – biegi opierają się na belkach policzkowych, które z kolei opierają się na belkach spocznikowych.
[ żelbet, stalowo-ceramiczne ]

151 SCHODY ŻELBETOWE
A.Monolityczne
Z biegami wspornikowymi
Z belkami policzkowymi
Z belkami spocznikowymi
Płytowe

1)Z biegami wspornikowymi
Składają się z płyt biegowych utwierdzonych jednostronnie w ścianie nośnej i spoczników oddzielonych od nich szczeliną dylatacyjną. W bud szkieletowych płyty mocuje się w belce żelbetowej. Zbrojenie główne biegów wspornikowych umieszczone jest w narożach stopni. Utwierdzenie płyty biegowej w ścianie murowanej uzyskuje się za pomocą wieńca o szer 18-25cm


2)Z belkami policzkowymi
Płyty biegowe podparte są dwoma końcami na belkach policzkowych albo jednym końcem na belce a drugim na murze. Płyty biegowe ze stopniami traktuje się jak belki swobodnie podparte. Każdy stopień jest zbrojony w strefie dolnej 3 prętami f 8mm przy czym środkowy pręt odgina się ku górze w pobliżu podpory. Grubość płyty wynosi przeważnie 8-10cm

3)Z belkami spocznikowymi
Głównymi elementami nośnymi są belki spocznikowe na których opierają się płyty biegowe i spocznikowe. Zastosowanie belek spocznikowych przejmujących całe obciążenie z biegów schodowych pozwala na umieszczenie w ścianach klatki schodowej kanałów i przewodów instalacyjnych.

4)W formie płyty załamanej
Rozwiązanie takie stosuje się wówczas gdy nie ma możliwości oparcia schodów na podłużnych ścianach klatki schodowej albo gdy zależy nam na gładkiej powierzchni podniebienia schodów. Schody o płycie załamanej pod wzgl statycznym stanowią jednoprzęsłową belkę wolno podpartą o znacznej rozpiętości, dlatego też grubość płyty jest znaczna (nawet ponad 20 cm)

B.Prefabrykowane
a) z prefabrykatów drobnowymiarowych – schody z prefabrykowanych stopni wspornikowych. Dostarcza się je na budowę w stanie wykończonym z nałożoną na podnóżku i przednóżku warstwą lastryka. Poszczególne stopnie osadza się w bruzdach pozostawionych w ścianie klatki schodowej.

b) z prefabrykatów wielkowymiarowych – schody takie składają się z płyt biegowych, płyt spocznikowych międzypiętrowych i płyt spoczników piętrowych. Górne powierzchnie prefabrykatów pokryte są 2 cm warstwą lastryka. Elementy te zostały zaprojektowane dla schodów dwubiegowych prawoskrętnych przy wys kondygnacji H=280, 330, 360 i 450 cm. Szerokości klatek schodowych 240, 300, 360 i 480 cm, długości 480, 540, 600, 660 i więcej. Grubość płyt biegowych zależy od ich długości 7,5; 10,5; 14,5.

151 SCHODY KAMIENNE I CEGLANE
A.Schody kamienne
Stosowane są obecnie bardzo rzadko ze wzgl na większy koszt kamienia od kosztu innych materiałów. Do budowy schodów stosowano skały twarde (granity, sjenity, piaskowce) i skały o mniejszej twardości (marmury, dolomity, twarde wapienie) Wykonywano je jako schody wspornikowe lub obustronnie oparte na murach albo belkach policzkowych stalowych. Przy stopniach mocowanych wspornikowo w murze szerokość biegu nie powinna przekraczać 1,30m.- gdy wykonane są one ze skał twardych oraz 1,00m. – gdy wykonane są ze skał o mniejszej twardości. Jeśli stopnie oparte są na obu końcach to szer biegu może wynosić 2,20m.- gdy wykonane są one ze skał twardych oraz 1,70m. – gdy wykonane są ze skał o mniejszej twardości. Konstrukcja spoczników może być wykonana jako sklepienie odcinkowe lub płyta Kleina. Istotną wadą tych schodów , oprócz znacznego kosztu, jest mała odporność na działanie wysokiej temperatury (skała ulega spękaniu)

B.Schody ceglane
Nie są one obecnie wykonywane ze wzgl na znaczną pracochłonność. Elementami nośnymi schodów ceglanych są belki stalowe, na których mocuje się płytę Kleina lub sklepienie odcinkowe z cegły. W przypadku zastosowania sklepienia odcinkowego belki policzkowe łączy się ściągami stalowymi w celu przeniesienia przez nie poziomej siły rozporu wywołanej parciem sklepienia.

153 SCHODY METALOWE
Są rzadko stosowane, mimo że są znacznie lżejsze od schodów żelbetowych. Podstawową ich wadą jest spadek wytrzymałości po ogrzaniu do temp ponad 500C. Dlatego też schody metalowe, przeważnie stalowe, stosuje się jako schody pomocnicze w halach przemysłowych. Najprostsze stopnie składają się tylko z podnóżków z blachy gładkiej lub rowkowanej, przymocowanych za pomocą kątowników do policzków. Mocniejsze stopnie wykonuje się z podnóżkami z blachy usztywnionej przy przedniej krawędzi za pomocą kątowników, a bardzo mocne z przednóżkami i podnóżkami umocowanymi do policzków i między sobą za pomocą kątowników.

154 SCHODY DREWNIANE - nowoczesne schody
Stosowane są w bud mieszkalnych do dwóch kondygnacji. Stosuje się je najczęściej z drewna iglastego, rzadziej z liściastego
Rodzaje schodów drewnianych:
Drabiniaste
Policzkowe ze stopniami wpuszczonymi lub wsuwanymi
Siodłowe ze stopniami nakładanymi

Schody drabiniaste
Stosuje się je w magazynach, składach, bud gospodarczych, a także jako schody strychowe lub piwniczne w domach jednorodzinnych. Są one bardzo strome dlatego nie mają przednóżków. Składają się one z belek policzkowych drewnianych gr 5-6 cm i szer 20-28 cm oraz z podnóżków gr 3,8 – 5cm i szer 25-30 cm Podnóżki łączy się z policzkami na pół- lub jaskółczy ogon. W celu zapewnienia większej sztywności policzki ściąga się śrubami (umieszczonymi pod podnóżkami) o śr 14-20mm rozmieszczonymi co 1,5-2,0m

czwartek, 16 lipca 2009, budowlanka123
Komentarze
holztreppen
2015/12/16 21:45:18
Super powtórka!
-
milena19215
2015/12/31 14:47:34
Czytałam ostatnio sporo a propos schodów, bo wstawiałam schody drewniane do mojego domu. Jak się dowiedziałam ile jest ich rodzajów - półkowe, samonośne, dywanowe, gięte, spiralne etc, to złapałam się za głowę...